Deklaracja Dostępności

Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.

  • Data publikacji strony internetowej:
    2023-06-26.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
    2024-03-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz można skorzystać z narzędzi ułatwień dostępu znajdujących się po lewej stronie ekranu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Paweł Raczyński e-mail: dostepnosc@mgops.blaszki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 829 34 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Przemysłowej i jest to jedyne wejście przeznaczone dla petentów. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na piętrze, na wprost wejścia głównego. Budynek nie posiada platformy do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada trzy kondygnacje, piwnica, I piętro i II piętro. Przy schodach brak jest platform oraz pochylni. Budynek MOPS nie jest wyposażony w windę. Schody wejściowe do budynku są oznaczone taśmą ostrzegawczą. Istnieje możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Brak

Dodatkowe informacje

Prawo wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Urząd zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych:
– Kontakt osobisty w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 lub e-mail: dostepnosc@mgops.blaszki.pl

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Visits: 21

Scroll to Top
Skip to content