Dział Wspierania Rodziny

Print Friendly, PDF & Email
Dział Wspierania RodzinyASYSTENCI RODZINY I RODZINY WSPIERAJĄCE

Asystenci Rodziny
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych burmistrz, zapewnia wsparcie w formie pracy z rodziną lub/i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
System wsparcia rodziny organizowany jest w gminie, ponieważ do gminy należy zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny, w tym potrzeb wynikających z trudności opiekuńczo-wychowawczych. Istotą jest, aby wsparcie udzielane było zgodnie z zasadą pomocniczości czyli za zgodą rodziny, przy jej aktywnym udziale oraz z uwzględnieniem zasobów własnych rodziny i zewnętrznych źródeł pomocy.

Rodzina Wspierająca
Zgodnie z zapisem art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
• opiece i wychowaniu dziecka,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Wsparcie może obejmować:
• organizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
• wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
• pomoc dzieciom w nauce,
• udzielanie wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymywanie higieny osobistej, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym,
• utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną wspieraną i OPS.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które:
• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
• nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie została im ograniczona, zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny,
• nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych.

RODZINY ZASTĘPCZE I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Piecza zastępcza – jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.
Rodzinna piecza zastępcza.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 447) są:
Rodzina zastępcza:
• spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba samotna, wstępni lub rodzeństwo dziecka;
• niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna – tworzą ja małżonkowie lub osoba niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
• rodzinny dom dziecka – tworzą go małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim;
Zadania rodziny zastępczej:
Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
1. traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
2. zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
3. zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
4. zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
5. zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
6. zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach ponosi koszty związane z obecnością dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w zależności jak długo dziecko tam przebywa. Jeżeli dziecko przebywa rok to koszty wynoszą 10 %, dwa lata- 20 %, 3 i więcej 50 %.

ASYSTENCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach w 2023 roku weźmie udział w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.
Ma on na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej są formą wsparcia finansowaną w ramach poprzednich edycji tego Programu (tj. 2019 ‒ 2021) oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ‒ 2021. Usługi są przeznaczone dla:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym, lub
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Visits: 219

Scroll to Top
Skip to content