Dział Pomocy Instytucjonalnej

Print Friendly, PDF & Email

Dział Pomocy InstytucjonalnejProwadzenie dokumentacji dotyczącej osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy o zasięgu ponad gminnym oraz naliczanie odpłatności i nadzór nad gospodarką finansową w tym zakresie.
Współpraca z innymi instytucjami i placówkami w zakresie skierowań do całodobowych domów pomocy.
Ustalenia odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i gminnych ośrodkach wsparcia.
Prowadzenie ewidencji osób oczekujących na skierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia.
Występowanie do sądu o ustanowienie opiekunów prawnych.
Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia w Chabierowie, całokształt jego działalności, w tym zabezpieczenie potrzeb mieszkańców i administracji bazy lokalowej.
Nadzór nad prowadzeniem dziennego Ośrodka Senior+, w tym Klubu Seniora we współpracy z kierownikiem.
Organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia, bytowych i domowych w miejscu zamieszkania, w tym:
1. Organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia, bytowych i domowych w miejscu  zamieszkania, w tym:
a) pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych (prowadzenie gospodarstwa domowego),
b) usługi pielęgnacyjne,
c) usługi higieniczne,
2. Zapewnienie prawidłowego wykonywania usług opiekuńczych zgodnie z potrzebami osób objętych tą formą pomocy.
3. Współpraca z rodziną i najbliższym środowiskiem osób objętych pomocą, w celu poprawy ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
4. Współpraca z pracownikami socjalnymi, lekarzem rodzinnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
5. Rozliczanie czasu pracy opiekunek domowych, naliczanie odpłatności za wykonane usługi.
6. Ustalanie zakresu usług opiekuńczych lub pielęgnacyjnych oraz zakresu wykonywania zleconych usług przez opiekunki domowe,
7. Opracowanie decyzji dotyczących usług opiekuńczych.
8. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
9. Prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS na terenie powiatu sieradzkiego od 31 stycznia 2023 roku został ustalony Zarządzeniem NR4/2023 Starosty Sieradzkiego i wynosi:
1. Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu (ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz) – w wysokości 5.741,73 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden 73/100);
2. Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (Biskupice 72, 98-200 Sieradz) – w wysokości 5.966,58 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 58/100);
3. Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu (ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz) – w wysokości 5.929,25 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset
dwadzieścia dziewięć 25/100

Dom Wsparcia Społecznego w Chabierowie.

Ośrodek Wsparcia w Chabierowie jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale chorych oraz częściowo zależnych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Do ośrodka wsparcia mogą być kierowane osoby pełnoletnie, w szczególności samotne lub pozbawione pomocy rodziny, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych lub ze względu na kryzysową sytuację życiową wymagają wsparcia w codziennym życiu, ale nie wymagają usług całodobowej opieki, a przy odpowiednim profesjonalnym wsparciu, mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Ośrodek jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Błaszki.
Skierowanie do niego następuje w formie decyzji administracyjnej.
Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia jest odpłatny.

Dzienny Dom Senior+

Dzienny Dom „Senior+” został otwarty 04.03.2019r., znajduje się w nim 20 miejsc dla Seniorów zamieszkujących gminę oraz miasto Błaszki. Seniorzy mają do swojej dyspozycji jadalnię z aneksem kuchennym, salon, salę do terapii zajęciowej, pomieszczenie do aktywności fizycznej, łazienkę oraz toaletę z udogodnieniami dla osób starszych. Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” było możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Dzienny Dom “Senior+” przeznaczony jest dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, w typowej dla grupy osób sytuacji życiowej, szczególnie osamotnionych, wymagających częściowego wsparcia.
Wsparcie w Dziennym Domu Seniora polega na zapewnieniu:
• zaspokojenia potrzeb życiowych, komfortowych i bezpiecznych warunków spędzania czasu;
• usług opiekuńczych;
• jednego posiłku w siedzibie Dziennego Domu „Senior+”;
• udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych;
• dostępu do książek i środków przekazu (Internet, TV);
• organizacji imprez okolicznościowych i integracyjnych (wspólna Wigilia, Bal karnawałowy, Walentynki, itp., );
• wszechstronnej pomocy we wzmacnianiu aktywności (terapia zajęciowa, fizjoterapia, zajęcia ruchowe) oraz samodzielności życiowej (zachęcanie do samodzielnego wykonywania codziennych czynności);
• w miarę potrzeb wsparcia psychologicznego oraz pomocy w załatwianiu bieżących spraw (urząd, przychodnia);

Dzienny Dom „Senior+” mieści się przy ul. Pomorskiej 3/2 w Błaszkach i wchodzi w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach, jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Kontakt:
Tel.: 506-785-330
e- mail.: senior_blaszki@wp.pl

Załączniki:

Klub Seniora

Jest to miejsce spotkań osób po 60 roku życia przeciwdziałająca osamotnieniu i marginalizacji seniorów.
Uczestnikami Klubu mogą być osoby mieszkające na terenie Gminy Błaszki. Placówka funkcjonuje w strukturze MOPS w Błaszkach.
Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne. Zajęcia w Klubie odbywają się w dni robocze.

Usługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub gdy objęcie osób usługami opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wynika z konieczności zapewnienia takim osobom odpowiedniej opieki, usługi te mogą być przyznane w trybie pilnym.
Na terenie Gminy Błaszki usługi opiekuńcze są świadczone od poniedziałku do piątku.
W ramach usług opiekuńczych gmina Błaszki realizuje program „Opieka 75+’’

Program „Opieka 75+’’

Program „Opieka 75+” adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce – miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców.
Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.
W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa
na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:
1) dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę) lub
2) zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym
lub
3) kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.
Środki finansowe z programu gminy mogą przeznaczyć na:
1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;
2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
3) dofinansowanie w 2023 r. do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Korpus Wsparcia Seniora

Program jest realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko-wiejskich.
Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Zgodnie z zapisami części IV pkt 4 programu gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych w programie po przyjęciu programu osłonowego lub uzupełnieniu już przyjętego w danej gminie programu osłonowego o działania obejmujące zakres podmiotowy i przedmiotowy programu, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych zadania.
Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
• Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających
z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, a w jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych
i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
• Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Visits: 213

Scroll to Top
Skip to content