Dział Pomocy Środowiskowej

Print Friendly, PDF & Email

Dział Pomocy ŚrodowiskowejDo zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, opiekuńczo – wychowawczych i socjalnych oraz opracowywanie planów ich zaspakajania zgodnie z obowiązującą terminowością i przepisami.
 2. Pracownicy socjalni obsługujący 7 rejonów opiekuńczych, w tym rejony zamknięte świadczeniobiorców usług opiekuńczych i świadczeniobiorców dziennych ośrodków wsparcia na terenie gminy Błaszki, proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej miejscowości, nie więcej niż 2.000 mieszkańców na jednego pracownika socjalnego lub nie więcej niż 50 środowisk rodzinnych objętych pracą socjalną.
 3. W zakresie Zespołu ds. pracy socjalnej
 4. Prowadzenie pracy socjalnej w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowo – rodzinnych w miejscach zamieszkania lub pobytu,
 5. Analizowanie stosowanych form i metod działalności w zakresie całokształtu spraw związanych z pomocą społeczną oraz ocena ich skuteczności,
 6. Organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania stanom powodującym konieczność udzielania świadczeń i wsparcia. Rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami,
 7. Wnioskowanie o zakresie udzielania pomocy społecznej do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej, sądów organów ścigania, organizacji pozarządowych, placówek służby zdrowia itp., czuwanie nad realizacją tych wniosków,
 8. Opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, opinii i wniosków z działalności niezbędnych do bieżącej i planowanej działalności ośrodka oraz sprawozdań z realizacji powierzonych zadań. Ścisłe współpracowanie w całokształcie spraw pomocy środowiskowej z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ośrodka,
 9. Organizowanie odpowiednich form pomocy i wsparcia w systemie pomocy środowiskowej, ich terminowa realizacja, zgodna z rozpoznany mi potrzebami,
 10. Przygotowywanie, rejestr, wydawanie i doręczanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń, prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
 11. Realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów oraz innych programów i projektów socjalnych,
 12. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych, organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych
 13. Rozwijanie innowacyjnych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 14. Realizacją zadań Działu kieruje i ponosi odpowiedzialność Kierownik działu.

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy przede wszystkim prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej.
Podstawowym narzędziem diagnozy, pozwalającym na określenie sytuacji materialno-bytowej oraz zidentyfikowanie problemów występujących w rodzinie są:

– wywiady środowiskowe,
– wywiady alimentacyjne,
– wywiady na rzecz innych instytucji,
– opinie, karty informacyjne.
– prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom/rodzinom we wzmocnieniu
ich potencjału, zdolności i kompetencji życiowych, niezbędnych do poprawy ich
sytuacji życiowej;
– identyfikacja zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie
do tych świadczeń;
– diagnozowanie lokalnych problemów społecznych;
pobudzanie aktywności społecznej
– inicjowanie nowych form pomocy poprzez m.in. realizację kontraktów socjalnych,
projektów socjalnych, współpracę ze środowiskiem lokalnym.
– udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania
spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy
będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji
lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
– pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej
specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości
rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe
i organizacje pozarządowe;
– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczenia problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych,
łagodzenie konsekwencji ubóstwa;

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą do przyznania świadczeń pieniężnych oraz usług pomocy społecznej przyznawanych w trybie postępowania administracyjnego ( domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze itp. ).
Podstawowym warunkiem zmiany sytuacji rodziny jest współpraca jej członków z pracownikiem socjalnym.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE:
 1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
  i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej:
  a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
  Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością,
  o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12
  grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2020r poz. 35 ), lub
  w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
  uzupełniającej,
  b) związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów
  humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego
  ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. Mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolite Polskiej
  obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskich Europejskiego
  Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA )- stron umowy o Europejskim Obszarze
  Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu
  art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wyjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii
  Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz.U. z 2019r. poz. 293)
  posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje:
• cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
•   cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
•   obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust.1 tej ustawy.

POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELA SIĘ OSOBOM I RODZINOM W SZCZEGÓLNOŚCI Z POWODU:
 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
  7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,  zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. osoba samotnie gospodarująca – osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy

POMOC SPOŁECZNA – WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
  dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) – w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego;
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r, orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 11. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 12. zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 15. zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 16. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 17. zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 18. oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;
 19. zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 20. oświadczenia o stanie majątkowym.
KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ :

– dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej – 776,00zł
– na osobę w rodzinie – 600,00 zł
– dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00zł

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE :

Zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
Zasiłek stały przysługuje:
• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie,
• w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
• kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
• w przypadku rodziny – do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie
Zasiłek celowy i celowy specjalny
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny

Posiłki
W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:
zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
• dzieciom do 7 roku życia
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie społeczne
Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem może ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.

 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

– praca socjalna,
– bilet kredytowany,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– składki na ubezpieczenia społeczne,
– pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
– sprawienie pogrzebu,
– schronienie,
– posiłek,
– niezbędne ubranie,

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Visits: 199

Scroll to Top
Skip to content