Dział Integracji Społecznej

Print Friendly, PDF & Email
Dział Integracji SpołecznejKlub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej (KIS) to miejsce, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie mogą otrzymać pomoc w odbudowaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. KIS działa na rzecz integracji osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomaga samo-organizować się w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Osoby długotrwale bezrobotne,
– bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
– osoby uzależnione od alkoholu, (po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego),
– osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, (po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej),
– osoby chore psychicznie,
– osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
– uchodźców realizujących indywidualny program integracji.
Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom warsztatów bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju.
Działania Klubu ukierunkowane są na edukację personalną, zawodową i społeczną ułatwiającą osiągnięcie samodzielności finansowej poprzez zatrudnienie.

Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Rodzinnego

W strukturze organizacyjnej MOPS w Błaszkach działa Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Rodzinnego. W ramach funkcjonowania punktu udzielana jest bezpłatna pomoc. Punkt oferuje poradnictwo socjalne, pedagogiczne, do spraw uzależnień. Zajmują się oni:
– motywowaniem do leczenia , rehabilitacją oraz reintegracją osób uzależnionych od alkoholu;
– zapobieganiem negatywnym skutkom nadużywania alkoholu i usuwaniem ich skutków;
– udzielaniem pomocy psychospołecznej;
– prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów;
– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej ;
– pomocą w zdobywaniem kompetencji i umiejętności poruszania się po rynku pracy;
– prowadzeniem porad wychowawczo-edukacyjnych;
– indywidualnym poradnictwem radzenia sobie ze stresem, złością agresją i konfliktem;
– wspieraniem w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie.
W ramach punktu przyjmują:
– pracownik socjalny: na telefoniczne umówienie;
– pedagog: na telefoniczne umówienie;
– specjalista do spraw uzależnień: czwartek 11:00- 13:00.

Samopomocowe Grupy Wsparcia

Samopomocowa Grupa Wsparcia, działa przy MOPS w Błaszkach. W ramach niej poprzez proces animowania z wykorzystaniem elementów terapii grupowej, uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, a tym samym udzielają sobie wzajemnego wsparcia. W głównej mierze oferta jest skierowana do osób uzależnionych i współuzależnionych.
Grupa spotyka się w każdy poniedziałek (nawet w święta) w godzinach 18:00- 20:00.

Przeciwdziałanie przemocy domowej, procedura „Niebieskiej Karty”

Celem pomocy dla rodzin, w których występuje zjawisko przemocy powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który ma na celu koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu gminnym.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, poprzez:
– diagnozowanie problemu przemocy domowej,
– udzielenie szeroko pojętego wsparcia rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mającą na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
– podejmowanie działań w rodzinach zagrożonych przemocą, które mają na celu minimalizowanie i eliminowanie zjawiska przemocy
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Do zespołu należą przedstawiciele następujących instytucji:
– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
– gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
– Policji,
– oświaty,
– ochrony zdrowia,
– podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
– sądu.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

W Dzienniku Ustaw z 2014 roku, pod poz. 755 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny (KRD), gdzie został zawarty system zniżek dla rodzin, zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Kryteria, które należy spełniać, aby założyć KDR:
Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. A ponadto rodzicom oraz małżonkowi rodzica. Karta będzie wydawana na czas nieokreślony. W przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie określonego stopnia niepełnosprawności. Zatem Karta będzie wydawana w przypadku dziecka:
1) małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;
2) pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
3) legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
4) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
5) pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
6) prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.

Do wniosku trzeba dołączyć:
– w przypadku rodziców: kserokopia aktu małżeństwa;
– w przypadku dzieci: kserokopia aktu urodzenia;
– jeżeli jeden z małżonków nie żyje należy dostarczyć akt zgonu;
– osoba niepełnosprawna: kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;
– dziecko w rodzinie zastępczej: kserokopię decyzji sądu.

Zgubiona Karta- jakie działania należy podjąć?
W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej MOPS Błaszki wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu podlegać będzie opłacie w wysokości 13,00 zł. W uzasadnionych przypadkach nie będzie pobierana opłata.

Gdzie należy odebrać KDR?
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w MOPS w Błaszkach, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Na kartę czeka się minimum miesiąc.

Lista zniżek:
Zniżki ustawowe to zniżki na przejazdy kolejowe, darmowe wejścia do wszystkich parków narodowych na terenie Polski oraz zniżki na wyrobienie paszportu.
– zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
– 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
– 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
– bezpłatny wstęp do parków narodowych,
– gwarancja stałej ceny zużycia energii elektrycznej na obecnym poziomie (stosowanie cen z roku 2022) – do 3 MWh zużycia rocznego.

Zniżki nieustawowe to ulgi udzielane przez podmioty prywatne.
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr – link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek.

Załączniki:

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Visits: 143

Scroll to Top
Skip to content