Dział Świadczeń i Usług

Print Friendly, PDF & Email
Dział Świadczeń i UsługDo zadań Działu Świadczeń i Usług należy:
 1.  Realizacja wsparcia i pomocy finansowej, rzeczowej i niematerialnej
 2. Realizacja świadczeń dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów socjalnych dla uczniów i zasiłków szkolnych, osłonowych i innych
 3. Obsługa komputerowej bazy świadczeń klientów pomocy społecznej, nadzór nad działaniem SI “Pomost”.
 4. Nadzór nad prawidłowym postępowaniem administracyjnym w zakresie realizacji przyznanych świadczeń.
 5. Prowadzenie dokumentacji (w tym elektronicznej) związanej z realizacją świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) oraz wykonywanych usług.
 6. Rozliczanie świadczeń rzeczowych, niepieniężnych, pomocy realizowanej w naturze
  i usługach. Czuwanie nad realizacja budżetu przeznaczonego na realizacją świadczeń pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Przygotowywanie planów finansowych dotyczących potrzeb na realizację świadczeń pomocy społecznej i sporządzanie niezbędnych sprawozdań finansowo – rzeczowych w uzgodnieniu z Głównym Księgowym Ośrodka.
Do zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych należy:
 1. Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych
 2. Obsługa Funduszu Alimentacyjnego – realizacja świadczeń dla osób uprawnionych oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 3. Powadzenie całokształtu postępowania w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych
  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przygotowanie, wydawanie, realizacja
  i doręczanie decyzji administracyjnych, rzetelne prowadzenie dokumentacji, w tym indywidualnej, świadczeniobiorców
 4. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń, udzielanie kompleksowych informacji osobom ubiegającym się o świadczenia, prowadzenie imiennego rejestru wpływu wniosków.
 5. Realizacja (przyznawanie i wypłacanie) świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych opiekuńczych i z Funduszu alimentacyjnego.
 6. Opracowywanie planów finansowych, sprawozdań (także w systemie informatycznym), opinii i wniosków z działalności Sekcji niezbędnych do bieżącej działalności.
 7. Prawidłowa gospodarka finansowa, nadzór nad budżetem zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu,
  w szczególności ścisła współpraca z głównym księgowym ośrodka.
 8. Obsługa komputerowej bazy danych świadczeniobiorców Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
 9. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzanie wywiadów “alimentacyjnych” z dłużnikami.

Świadczenia realizowane przez Dział Świadczeń i Usług:

DODATEK MIESZKANIOWY
 1. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób spełniającym równocześnie następujące kryteria:
  Posiadanie tytułu prawnego do lokalu
  Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
  ◦ najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach
  ◦ osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  ◦ osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  ◦ innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  ◦ osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 2. Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza w gospodarstwie:
  ◦ jednoosobowym – 40% (tj. 2538,46 zł),
  ◦ wieloosobowym – 30% (tj. 1903,85 zł)
  – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł.
 3. Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu
  Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
  ◦ 30 % albo
  ◦ 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Liczba członków gospodarstwa domowego Powierzchnia normatywna
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
[ w m² ]
1 osoba 35 45,50 52,50
2 osoby 40 52,00 60,00
3 osoby 45 58,50 67,50
4 osoby 55 71,50 82,50
5 osób 65 84,50 97,50
6 osób 70 91,00 105,00

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

Załączniki:

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.
Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.
Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.
Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłaty, itp.).

Załączniki:

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
• 95,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
• 124,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
• 135,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka,
• osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
• 18. roku życia lub
• nauki w szkole (nie w szkole wyższej), jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
• do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, osoba ucząca się to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.
Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego i przysługuje, jeżeli:
• dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł,
• w rodzinie, w której jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dochód na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
• pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
• osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

◦ rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
◦ ojciec dziecka jest nieznany,
◦ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
◦ sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
◦ dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI POD WARUNKIEM, ŻE NA DANE DZIECKO JEST USTALONE PRAWO DO ZASIŁKU RODZINNEGO.
Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka.
Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł
W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu lub wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka, dodatek przysługuje na każde dziecko.
Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został on przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Warunek pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.
Dodatek przysługuje, jeżeli dziecko pozostaje pod faktyczną opieką:
• matki lub ojca,
• opiekuna faktycznego dziecka
• opiekuna prawnego dziecka
i ww. osobie sprawującej opiekę został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy.
Dodatek  przysługuje  przez okres:
• 24 miesięcy kalendarzowych na 1 dziecko  urodzone podczas jednego porodu
• 36 miesięcy – przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym
dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu.
• 72 miesięcy – przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Dodatek nie przysługuje ww. osobie, jeżeli:
• bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
• podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
• w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
• korzysta ze świadczenia rodzicielskiego;
• dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek przysługuje gdy:
• drugi z rodziców dziecka nie żyje
• ojciec dziecka jest nieznany
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z  rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
90,00 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku  życia.
Dodatek przysługuje  na pokrycie zwiększonych wydatków związanych
z rehabilitacją lub kształceniem dziecka  a także osobie uczącej się:
do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z:
• rozpoczęciem w szkole roku szkolnego
• rozpoczęciem rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
113,00 zł na zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
69,00 zł na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na czas trwania okresu zasiłkowego, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku.
Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Załączniki:

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jednorazową zapomogę przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
• matce lub ojcu dziecka
• opiekunowi prawnemu albo
• opiekunowi faktycznemu dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta  pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Warunek pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:
• członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
• osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
◦ rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
◦ ojciec dziecka jest nieznany;
◦ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
◦ sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
◦ dziecko  zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek o jednorazową zapomogę składa się nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Załączniki:

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie ma na celu wsparcie finansowe rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.
Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000,00 zł miesięcznie, bez względu na osiągany dochód.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia porodu, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie 3 miesięcy, od zaistnienia powyższej sytuacji.
Sytuacje szczególne:
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka
W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.
Złożenie wniosku po terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia, objęcia opieką dziecka
W przypadku złożenia wniosku po terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia, objęcia opieką dziecka, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci, tj. nie później niż w okresach, o których mowa w art. 17c ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych – prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Załączniki:

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,  jeżeli:
nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
• rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
W przypadku gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje odpowiednio:

• rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego
• małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Załączniki:

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2 458 zł miesięcznie.
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.
Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
• matce albo ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
• osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
• nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
• w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Załączniki:

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w kwocie 215,84 zł miesięcznie.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
• osobie, która ukończyła 75 lat.

Załączniki:

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się w przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i uzyskania nowego orzeczenia.
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się:
• na czas nieokreślony – jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas nieokreślony
• na czas określony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia – jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas nieokreślony

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
• matce albo ojcu
• opiekunowi faktycznemu dziecka
• innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– zaprzestali odpowiednio prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym w przypadku rolników, małżonków rolników lub domowników (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) .
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.

ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowo w wysokości 4 000,00 zł na jedno dziecko, bez względu na dochód rodziny.
Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Jednorazowe świadczenie przysługuje:
• matce lub ojcu dziecka
• opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
• opiekunowi prawnemu dziecka.
Jednorazowe świadczenie „Za życiem” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Warunek pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma na celu wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów od rodzica, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli:
  osoba uprawniona ma ustalone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 2. egzekucja ustalonych alimentów okazała się bezskuteczna, gdzie

bezskuteczność egzekucji – oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;
za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
◦ braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
◦ braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
3. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł
Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu, które nastąpiły zarówno w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jak i zmiany które nastąpiły po tym roku.
Przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
• zawarła związek małżeński.

Załączniki:

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Views: 371

Scroll to Top
Skip to content