Print Friendly, PDF & Email

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ).

Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udział w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej o których mowa w art. 7
ww. ustawy m. in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Za kwalifikowanie mieszkańców z terenu Gminy Błaszki do udziału w Programie odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach poprzez wydawanie od miesiąca listopada 2023r. skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia
o dochodzie osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zgodnie ze wstępnie przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informacjami Podprogram 2023 powinien rozpocząć się w grudniu 2023 roku i zakończyć w październiku 2024 roku.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Błaszkach tel. 43 829 34 69, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Views: 32

Scroll to Top
Skip to content